21.8.2017 0

seminar pripravy na vystavy a handling