30.11.2017 0

seminar pripravy na vystavy a handling