3.4.2017 0

škola handlingu, priprava na vystavy psu, handling psu, vystavni postoj, jak vystavovat psa, handling psu

škola handlingu,priprava na vystavy psu, handling psu, vystavni postoj, jak vystavovat psa, handling psu