19.6.2017 0

seminar pripravy na vystavy a handling, vystavy psu, vystavni postoj